Woomen
0

GRATIS LEVERING EN RETOUR

Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing vanaf 24 februari 2010.

Artikel 1 : inleiding

De huidige verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van de bepalingen dit de offerte, opgemaakt door de onderneming REFLEX BLUE, bedrijf in aandelen, vereenvoudigd tot het kapitaal van 900.000 euro, met als hoofdzetel te BAILLEUL (59270), geregistreerd in het Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE onder het nummer 522 043 348 00013, met als intracommunautair BTW-nummer FR66 522 043 348, hierna "REFLEX BLUE" genaamd of "wij", en bestemd voor elke mogelijke koper van deze producten via de site http://www.etrier.fr/, hierna genaamd "de gebruiker" of "de klant".

Het feit een bestelling te plaatsen houdt in dat de klant volledig akkoord gaat met de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Elke andere voorwaarde, gesteld door de klant, kan niet aan REFLEX BLUE worden opgelegd. REFLEX BLUE kan door geen enkel ander document dan de huidige verkoopsvoorwaarden contractueel verbonden worden, en dus ook niet door prospectussen of catalogi, die geen enkele bindende waarde hebben. REFLEX BLUE behoudt zich het recht om elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

Elke klant  kan op elk moment kennis nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden via de site http://www.etrier.fr/ (hierna "de site"). Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden, de geldende voorwaarden zijn deze die op de besteldatum op de site te lezen waren.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toelating van REFLEX BLUE.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de verkoopsmodaliteiten tussen REFLEX BLUE en de gebruiker te definiëren, van de bestelling tot de diensten, via de betaling en de levering. Ze regelen alle noodzakelijke etappes bij het overgaan tot de bestelling en verzekeren de opvolging ervan tussen de overeenkomende partijen.

Artikel 2 : Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent bij het overmaken van de bestelling kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden in dit document opgegeven en verklaart hierbij formeel deze zonder weerhouden te aanvaarden.

Artikel 3 : Producten

De kenmerken van de bestelde producten zijn aangeduid op de pagina's "Producten" van de site. Alle voorgestelde producten beantwoorden aan de in voege zijnde Franse wetgeving en aan de toe te passen normen in Frankrijk.

Bepaalde producten worden door de leverancier (zie artikelfiche) in garantie gehouden tegen productiefouten, maar niet tegen de normale slijtage als gevolg van een regelmatig gebruik of van een slecht gebruik van het product.

De foto's die de producten illustreren zijn niet contractueel en vormen enkel een illustratie.

Onze product- en prijsaanbiedingen zijn geldig voor zover zij zichtbaar zijn op de site en volgens de beschikbare voorraden.

De producten blijven eigendom van REFLEX BLUE tot de betaling van de volledige prijs, waarbij de leveringsrisico's van de producten ten laste van de klant zijn.

De verantwoordelijkheid van REFLEX BLUE kan niet ingeroepen worden in geval van het niet respecteren van de wetgeving van het land waar het product geleverd wordt.

In geval van een duidelijke fout tussen de kenmerken van het product en zijn voorstelling en/of de verkoopsvoorwaarden, kan de verantwoordelijkheid van REFLEX BLUE niet ingeroepen worden.

Artikel 4 : Prijs

De prijzen zijn in euros aangeduid met inbegrip van alle taksen. Zij houden rekening met de belasting op de toegevoegde waarde van toepassing op de dag van de bestelling, met uitzondering van de behandelings- en expeditiekosten.

Wij behouden ons het recht deze prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling gefactureerd worden.

Artikel 5 : Bestelling

De bestellingen vinden plaats op de site en kunnen slechts geregistreerd worden als de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft door het invullen van zijn e-mailadres (of van de specifique identificeerder van de site etrier.fr) en van zijn paswoord die strict persoonlijk zijn.

De contractuele informatie is in het Frans voorgesteld en zal ten laatste bij de levering bevestigd worden. Wij behouden ons het recht elke bestelling van een klant met een geschil betreffende de betaling van een vorige bestelling te annuleren of te weigeren.

Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen, de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de beschrijving van de beschikbare producten bij de verkoop in. Elke betwisting hierover zal gebeuren binnen het kader van een wissel, een retour of garanties hieronder vermeld.

In geval van een bestelling voor beroepsdoeleinden, zal REFLEX BLUE geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor alle indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, kansenderving, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten.

Artikel 6 : Geldigheid

Beantwoordend aan de regelingen van de Wet N° 2000-230 van 13 maart 2000 over de aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologie en betreffende de elektronische handtekening vormen de input van het bankkaartnummer en de uiteindelijke validatie van de bestelling een onherroepelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de betaling.

Zij vormen ook het bewijs van het geheel aan transacties tussen REFLEX BLUE en haar klant uitgevoerd en zijn eveneens het bewijs van de integraliteit van de betreffende bestelling en van de opvorderbaarheid van de geldsommen aangaande de producten vermeld op de bestelbon. Deze validatie geldt als handtekening en onmiddellijke aanvaarding van alle operaties op de site uitgevoerd.

Elke bestelling zal door REFLEX BLUE bevestigd worden door een e-mail aan de klant vanaf de validatie van zijn bestelling of ten laatste op het moment van de verzending van de bestelling.

In geval van frauduleus gebruik van de bankkaart, wordt de klant verzocht om, zodra dit gebruikt werd vastgesteld, onze klantendienst te contacteren.

Artikel 7 : Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

In geval van een foute uitvoering van het contract ten gevolge van de onbeschikbaarheid van het besteld product, zal de klant via e-mail op de hoogte gebracht worden van deze onbeschikbaarheid. De bestelling zal geannuleerd worden en de klant zal vergoed worden volgens de keuze van REFLEX BLUE, hetzij via creditering van zijn bankrekening of per cheque en dit ten laatste binnen een termijn van 30 dagen na de betaling van de gestorte of gedebiteerde sommen.

Artikel 8 : Levering

De op de site gekochte producten worden geleverd op het adres door de klant bij de bestelling ingegeven. Ter informatie : de gemiddelde leveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

In geval van betaling via bankkaart is de aangeduide leveringstermijn de gemiddelde termijn en komt die overeen met de gemiddelde expeditietijd vermeerderd met de gemiddelde verzendtijd.

Onze transporteur «  BPost » zal de levering van de maandag tot de zaterdag uitvoeren op het adres dat u zal aangeduid hebben. In geval van afwezigheid zal een bericht in uw brievenbus nagelaten worden. Uw postpakket zal kunnen afgehaald worden in het postkantoor waarvan u afhangt.

U bent eraan gehouden om bij ontvangst van het pakket de uitwendige staat ervan onmiddellijk te controleren. Indien uw pakket sporen van beschadiging of opening bevat, moet u vragen om het tot uw beschikking te houden in het postkantoor zodat de opening kan gebeuren in het bijzijn van een bevoegd agent van "De Post" of u moet het pakket weigeren zodat het naar REFLEX BLUE wordt teruggestuurd. U mag in geen geval het pakket aanvaarden en tegelijk uw voorbehoud uiten, dit in overeenstemming met de reglementering van de Post.

REFLEX BLUE moet de bestelling binnen een termijn van 30 dagen uitvoeren en dit vanaf de dag volgend op de datum waarop de klant de bestelling heeft gevalideerd. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen enkele annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben zodra de bestelling binnen de 30 werkdagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de klant geleverd werd.

REFLEX BLUE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de contractuele verbintenissen ten opzichte van de klant en volgend uit het contract op de site aangegaan. REFLEX BLUE kan zich echter gedeeltelijk of helemaal van haar verantwoordelijkheden onttrekken bij het aanbrengen van het bewijs dat de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract toe te schrijven is aan hetzij de klant, hetzij een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde in het contract, hetzij in geval van overmacht zoals door de geldende Franse wetgeving voorgeschreven, hetzij door storingen of algemene of gedeeltelijke stakingen, met name in de postdiensten en vervoers- en / of communicatiemiddelen, overstroming, storm, brand.

De verantwoordelijkheid van REFLEX BLUE kan evenmin ingeroepen worden in geval van de niet-uitvoering van het contract ten gevolge van een onderbreking van de voorraad of van de onbeschikbaarheid van het product.

Tenslotte kan de verantwoordelijheid van REFLEX BLUE niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals dienstonderbrekingen, indringing van buitenaf, aanwezigheid van virussen.

Artikel 9 : Betaling en Veiligheid

De regeling van uw aankopen zal online via bankkaarten gebeuren: Visa, MasterCard, andere kredietkaarten.

Alle betalingen zijn beveiligd en alle pakketten zijn vanaf meer dan 60 euro verzekerd. Het beveiligingssysteem voor de transacties wordt door de onderneming OGONE (http://www.ogone.fr/) beheerd. De persoonlijke informatie, zoals de bankkaartnummers zijn nooit zichtbaar voor de surfer en de server, de gegevens zijn getekend, gecodeerd en overgebracht door het SSL-protocol (SSL-certificaat) en dit stroomopwaarts van de telebetaling. Het akkoord van het centraal netwerk voor bankkaarten (GIE Bankkaart) zorgt voor de aanvaarding van de bestelling. Uw rekening wordt gedebiteerd met het bedrag van de factuur overeenkomstig met de verzonden producten en de vervoerskosten, na het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten.

De keuze van de klant om een ander betalingsmiddel te gebruiken is slechts mogelijk mits een voorafgaand akkoord van REFLEX BLUE.

In geval van het frauduleus gebruik van een bankkaart, behouden wij ons de mogelijkheid de verzending van uw bestelling te schorsen en u te vragen enkel een betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

  • Voor het analysesysteem van de bestellingen (Fraudedetectie):

« De informatie betreffende uw bestelling zijn het voorwerp van een automatische gegevensverwerking waarvan de verantwoordelijke FIA-NET S.A. is. Deze automatische gegevensverwerking heeft als uiteindelijk doel een analyseniveau van een transactie te definiëren en de bankkaartenfraude te bestrijden.

FIA-NET S.A. en de handelaar bij wie u uw aankopen verricht, zijn de bestemmelingen van de gegevens betreffende uw bestelling. Het niet overbrengen van de gegevens betreffende uw bestelling verhindert de uitvoering en de analyse van uw transactie.

Het voorkomen van een niet-betaling als gevolg van een frauduleus gebruik van een bankkaart zal de inschrijving van de gegevens betreffende uw niet betaalde bestelling in een bestand ‘betalingsincidenten', van FIA-NET S.A. met zich meebrengen. Een onregelmatige verklaring of een anomalie zal eveneens onderwerp kunnen uitmaken van een specifieke behandeling.

Volgens de wet N° 78-17 Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u op elk moment  over het recht op toegang, wijziging, correctie of verweer betreffende het geheel van uw persoonlijke gegevens door het richten van een schrijven en door het verantwoorden van uw identiteit aan FIA-NET - Service Informatique et Libertés - Traitements n°773061 et n°1080905 - 39, rue Saint-Lazare, 75009 PARIS ».

  • Voor de operatie  "Site Evalué - Site Premium" (logo FIA-NET) :

Uw aankoop op etrier.fr biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan de operatie " site évalué - site premium ", georganiseerd door FIA-NET S.A.

Via twee vragenlijsten naar uw tevredenheid met als doel de kwaliteit van de diensten gedurende uw gehele aankoop te meten, zal u ons uw persoonlijke ervaringen kunnen laten weten en die met de andere internetgebruikers kunnen delen op de site FIA-NET.

Deze vragenlijsten worden verondersteld door FIA-NET of door REFLEX BLUE opgestuurd te worden via e-mail of via een pop-up volgend op uw aankoop. De informatie die via die vragenlijsten verkregen wordt zal voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking waarvan de verantwoordelijke FIA-NET S.A. is.

Gedeeltelijke antwoorden of niet ingevulde antwoorden op een of beide vragenlijsten i.v.m. uw tevredenheid zullen geen invloed hebben op het verloop van uw bestelling en van de verwerking ervan.

FIA-NET S.A. en REFLEX BLUE zijn de bestemmelingen van de gegevens bij naam, gehaald uit deze tevredenheidsenquetes.

De gegevens die niet bij naam zijn, zullen worden gebruikt door FIA-NET volgens de geldende regelgeving en namelijk volgens deze die betrekking hebben tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Volgens de wet N° 78-17 Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 beschikt u, op elk moment, over het recht op toegang, wijziging, verbetering en verzet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens door het schrijven van een brief en met een bewijs van uw identiteit aan:

FIA-NET
Service Informatique et Libertés
Traitement N° 896150
39, rue Saint-Lazare - 75009 Paris
PARIS.

Artikel 10 : Verzendingskosten

Met uitzondering van een tegengestelde vermelding op de site en met uitzondering van bestellingen van producten in solden, in promotie of met Gegarandeerd Lage Prijzen, zijn de vervoerskosten gratis voor elke bestelling van meer dan 40 euro, alle taksen inbegrepen, indien leverbaar in de Franse Metropool, Corsica en België.

De vrijstelling van de verzendingskosten geldt eveneens voor elke bestelling van uitsluitend producten in solden, in promotie of met Gegarandeerd Lage Prijzen van meer dan 150 euro, alle taksen inbegrepen en leverbaar in de Franse Metropool, Corsica en België en voor elke bestelling leverbaar in de Franse Metropool, Corsica en België waarin zowel producten in solden, in promotie of met Gegarandeerd Lage Prijzen als normale producten opgenomen zijn zolang de totaalprijs voor de normale producten, taksen inbegrepen, meer dan 40 euro bedraagt. REFLEX BLUE behoudt zich het recht deze bedragen op elk ogenblik te wijzigen. Onder deze bedragen wordt een deelname in de verzendingskosten als supplement gefactureerd. De verzending gebeurt via Colissimo 24/48u.

Voor verzendingen naar het buitenland en naar de overzeese gebieden (DOM TOM), worden de werkelijke kosten gefactureerd.

Artikel 11 : Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel L.121-20 van de Code de la consommation (Consumptiewetboek) beschikt de klant over een termijn van 7 volle dagen na de ontvangst van het product om het ons te retourneren zonder zijn beslissingen te moeten rechtvaardigen, noch een boete te moeten betalen. De retourkosten komen echter voor rekening van de klant. Er zal geen enkele terugzending onder rembours worden aanvaard, ongeacht de reden daarvoor. Met uitzondering van de retourkosten betaalt REFLEX BLUE alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend.

Het product zal moeten worden geretourneerd in zijn oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, toebehoren...) en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van de naar behoren ingevulde retourbon. Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten zullen niet worden aanvaard.

Artikel 12 : Omruiling

Het product kan in de winkel van etrier.fr worden omgeruild  binnen een termijn van 7 volledige dagen na de ontvangst ervan. Het moet zich in zijn oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, toebehoren...) bevinden en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van de naar behoren ingevulde retourbon.

Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten zullen niet worden omgeruild.

Artikel 13 : Retour - Terugbetaling

Indien het product niet overeenstemt met uw bestelling moet het binnen een termijn van 7 volledige dagen na de ontvangst ervan worden geretourneerd aan REFLEX BLUE - Parc d'activités de la Verte rue - Allee des Prêles te Bailleul (59270) - Frankrijk, in zijn oorspronkelijk en volledige staat (verpakking, toebehoren...) en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van de naar behoren ingevulde retourbon.

Onvolledige, vernielde, beschadigde of vervuilde producten zullen niet worden teruggenomen.

Met uitzondering van de retourkosten betaalt REFLEX BLUE alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop REFLEX BLUE het geretourneerde product heeft ontvangen.

Indien hij het product wenst te ontvangen dat overeenstemt met zijn oorspronkelijke bestelling moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen.

Artikel 14 : Nominatieve informatie

REFLEX BLUE verbindt zich ertoe de inlichtingen die door de gebruikers op zijn site worden verstrekt niet te onthullen aan derden. Die zijn vertrouwelijk. Zij zullen uitsluitend door zijn interne diensten en door FIA-NET S.A. worden gebruikt voor de verwerking van uw bestelling, voor de versterking en de persoonlijke aanpassing van zijn communicatie, onder meer via informatiebrieven en -e-mails en voor de persoonlijke aanpassing van de site volgens de voorkeuren die bij de klanten worden vastgesteld.

De gegevens die op de site worden ingewonnen, zijn louter bestemd voor intern gebruik en zullen worden opgenomen in ons klantenbestand. EDISAC ziet af van elke onthulling van deze gegevens aan om het even welke onderneming met uitzondering van haar partner FIA-NET S.A.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 "Informatica en Vrijheden" van 6 januari 1978 geniet de klant een recht van toegang, wijziging, verbetering en verzet betreffende de geregistreerde gegevens die op hem betrekking hebben. Dit verbeteringsrecht zal te allen tijde kunnen worden uitgeoefend door middel van een brief, gericht aan het voornoemde adres van de vennootschap REFLEX BLUE.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

Alle op de site weergegeven teksten, commentaren werken, illustraties en afbeeldingen zijn beschermd krachtens het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het afbeeldingsrecht. Zij zijn de volle en algehele eigendom van REFLEX BLUE.

In dit opzicht en overeenkomstig het wetboek betreffende intellectuele eigendom is enkel het gebruik voor privé-gebruik toegestaan, onder voorbehoud van verschillende en zelfs meer beperkende bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom.

Elk ander gebruik vormt namaak en wordt krachtens de intellectuele eigendom bestraft, behoudens voorafgaande toelating van REFLEX BLUE.

Elke volledige of gedeeltelijke herdruk van de catalogus van de site is strikt verboden.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen

De aansprakelijkheid van REFLEX BLUE is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gewone fouten die zich zouden kunnen voordoen ondanks alle voorzorgen die werden genomen bij de voorstelling van de producten.

REFLEX BLUE zal tegenover een gebruiker of een derde niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade, bedrijfsschade, winstderving of omzetverlies die zich op eender welke manier voordoet, zelfs indien die schade of dat verlies of dat nadeel door REFLEX BLEU kon worden voorzien of indien hij attent werd gemaakt op de mogelijkheid ervan.

In geval van geschil of bij gebrek aan een minnelijke regeling zijn de Franse rechtbanken als enige bevoegd.

Artikel 17: Wettelijke garanties

Alle door de verkoper geleverde producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig de artikelen L. 211-4 tot L. 211-14 van het Consumptiewetboek of de garantie voor verborgen gebreken, bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het (Frans) Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18: Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden - Klachten - Klantenservice

REFLEX BLUE behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Voor de klantenservice en elke klacht kan de klant zich wenden:

Per brief tot het adres van REFLEX BLUE:
etrier.fr
Parc d'activités de la Verte rue
Allée des Prêles
59270 Bailleul
Frankrijk
Per e-mail: information@etrier.fr
Per telefoon: 0825.33.47.22 van maandag tot vrijdag van 9.30 u tot 17.00 u (indigonummer 0,149 EUR per minuut (alle belastingen inbegrepen).